Overslaan en ga direct naar de hoofdinhoud

privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Groen Field Marketing Nederland B.V. is een door heel Nederland en Duitsland werkend field marketingbureau en werkt voornamelijk met Business to Business klanten in de foodsector. Er wordt gewerkt met een pool van rond de 150 medewerkers (o-uren contracten en ZZP-ers). Groen Field Marketing Nederland B.V. voelt zich verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die, in vertrouwen en met een veilig gevoel, aan ons verstrekt zijn.

Iedereen heeft recht op een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. Groen Field Marketing Nederland B.V. steunt de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze klanten, medewerkers en relaties. Groen Field Marketing Nederland B.V. is integer, transparant en zorgvuldig met de in bewaring gegeven persoonsgegevens.

Het wettelijk kader h6
Op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens heeft Groen Field Marketing Nederland B.V. te maken met het volgende wettelijk kader en regels:

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierin zijn de belangrijkste regels vastgelegd voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op handhaving van deze wet. Sinds 1 januari 2016 bestaat er ook een verplichting om datalekken te melden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de EU-verordening die de Wbp vervangt vanaf mei 2018.

Wat zijn persoonsgegevens?
Volgens de wet zijn persoonsgegevens alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de betrokkene). Dus de combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto zijn allemaal persoonsgegevens. Hiernaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens; dit zijn gegevens die extra gevoelig zijn en extra beschermd moeten worden. Het gaat dan om bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Groen Field Marketing Nederland B.V. verzamelt allerlei gegevens van natuurlijke personen. We verzamelen persoonsgegevens van medewerkers, sollicitanten en klanten. We gebruiken persoonsgegevens bijvoorbeeld in onze rol als werkgever.

We verzamelen:

 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Uw inkomensgegevens zoals loonstrook en jaaropgave;
 • Uw betalingsgegevens zoals bankrekening;
 • Een kleurenkopie van uw identiteitsbewijs;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw CV;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw motivatiebrief;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw opleiding;
 • Van (nieuwe) medewerkers: uw Burgerservicenummer;

Het verwerken van uw persoonsgegevens door Groen Field Marketing Nederland B.V. is gebaseerd op (de intentie tot) het aangaan van een overeenkomst. Het komt voor dat wij voor een specifiek doel, uw expliciete toestemming vragen. Indien u toestemming verleent, kunt u uw toestemming eenvoudig weer intrekken door dit aan ons te melden.

In ons privacy beleid is vastgelegd hoe Groen Field Marketing Nederland B.V. met persoonsgegevens omgaat, waarvoor deze worden gebruikt en hoe we ze beschermen.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?
Groen Field Marketing Nederland B.V. heeft persoonsgegevens nodig om ons werk goed te kunnen uitvoeren en afspraken (overeenkomsten) te kunnen nakomen. We gebruiken deze gegevens voor:

Intern beheer van de organisatie;
Uitvoeren van betalingen aan crediteuren;
Berekening van inkomsten en uitgaven en het laten uitvoeren van accountantscontrole;
Voeren van salarisadministratie;
Voeren van medewerkers administratie;
Nakomen van wettelijke verplichtingen;
Verwerken van sollicitaties;

Hoe gebruiken en beschermen we persoonsgegevens?

We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig zijn voor onze werkzaamheden. Wij publiceren nooit zonder toestemming persoonsgegevens van medewerkers en andere relaties.

Geheimhouding
Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens
Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze inzien en verwerken voor zover nodig.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen. Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Beveiliging
Wij nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevens delen met andere organisaties
Groen Field Marketing Nederland B.V. gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Daarvoor kan het nodig zijn om persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken.

Daarbij geven wij alle gegevens die nodig zijn om salarissen te verwerken door aan ons administratiekantoor.

Als een andere partij of instantie werk voor ons verricht, moet deze partij een bewerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarvoor ze deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan.

Verder kunnen overheidsinstanties of instanties met een wettelijke taak informatie bij ons opvragen die we verplicht zijn om te delen.

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?
Groen Field Marketing Nederland B.V. heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Welke rechten heeft u?
Elke betrokkene (iedere natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt) heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming, overdracht en het recht op verzet ten aanzien van de verwerking van zijn persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage
Verzoeken tot inzage kunnen via email, de website of schriftelijk worden ingediend bij Groen Field Marketing Nederland B.V. Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan krijgt de verzoeker een volledig overzicht van de verwerkte gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers van de gegevens en de doelen van de verwerking van de gegevens.

Voordat een verzoek tot inzage in behandeling wordt genomen moet de betrokkene zich eerst hebben geïdentificeerd. Betrokkenen kunnen dit doen door langs te komen en ID kaart of paspoort (het origineel) te tonen. Het verzoek tot inzage wordt binnen vier weken beantwoord.

Het recht van correctie
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;

Het recht van verwijdering
Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;

Recht van verzet
In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kan een betrokkene in bij de wet geregelde gevallen verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens.

Het verzoek dient via email of schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Groen Field Marketing Nederland B.V. We beslissen binnen vier weken na ontvangst van het verzoek of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is dan beëindigen we direct de verwerking. Groen Field Marketing Nederland B.V. is niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens door Groen Field Marketing Nederland wettelijk verplicht is.

Het recht van dataportabiliteit
Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;

Het recht van bezwaar:
Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Bekijken en wijzigen van uw persoonsgegevens

Wilt u de persoonsgegevens die Groen Field Marketing Nederland B.V. van u heeft, bekijken of wijzigen? Neemt u dan contact op met ons.

Telefoonnummer: 085 890 1880
E-mail: info@groenfieldmarketing.nl   
Groen Field Marketing Nederland B.V.

Bezoekadres:
Freark Damwei 50
8914 BM Leeuwarden

Persoonsgegevens en digitale media
Bij het solliciteren via de website geven de sollicitanten toestemming om hun persoonsgegevens vast te leggen. Als iemand een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de vraag. De persoonsgegevens die wij aangeleverd krijgen via www.groenfieldmarketing.nl verwerken we volgens ons Privacybeleid.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring geldt voor klanten van Groen Field Marketing Nederland B.V., mensen die in dienst zijn van Groen Field Marketing Nederland B.V. of op een andere manier klant of medewerker zijn van Groen Field Marketing Nederland B.V.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Groen Field Marketing Nederland B.V. kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.

 

Cookieverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. Meer hierover kun je lezen in onze privacyverklaring.

Back to top